Föranmälan

Notera att vi enbart kan hantera ansökningar vars prövningsdatum enligt Nationella planen för vattenkraft (NAP) ligger som mest 36 månader fram i tiden. Om du har ett senare prövningsdatum ber vi dig därför att återkomma.

För att vi ska kunna kvalificera din ansökan till Vattenkraftens Miljöfond behöver vi få in grundläggande information om din verksamhet. Du behöver även skicka in registreringsbevis eller registerutdrag, beslut om anmälan till NAP samt eventuell fullmakt.

Kontaktuppgifter

Här anger du kontaktuppgifter till den person som ska företräda verksamheten gentemot Fonden. Notera att du, om du inte är behörig firmatecknare eller ensam ägare, behöver inkomma med en fullmakt som visar att du har rätt att företräda verksamheten.

Anges i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX.

Verksamhetsutövare

Nedan ska du fylla i information om verksamhetsutövaren, det vill säga det företag eller den person som bedriver verksamheten och som kommer att vara sökande i domstol samt mottagare av ersättning från Vattenkraftens Miljöfond.

Ange namn på det företag som är verksamhetsutövare. Om verksamhetsutövaren är en privatperson, ange namnet på denna.
Anges i formatet XXXXXX-XXXX. Om verksamhetsutövaren är en privatperson anger du verksamhetsutövarens personnummer.

Anläggning

Här anger du information om den verksamhet för produktion av vattenkraftsel som du anmäler till Fonden. Dammanläggningar som tillhör din anläggning läggs till i ett senare skede. Om du har för avsikt att pröva olika anläggningsdelar (t.ex. dammar och kraftverk) i separata prövningar i domstol ska de anmälas separat till Fonden. Notera att du kan behöva inkomma med underlag som styrker att verksamheten användes för produktion av vattenkraftsel vid anmälan till NAP, eller bevis på att din verksamhet ursprungligen inrättades för vattenkraftselproduktion.

Ange vad anläggningen brukar kallas.
Det är bra om det framgår i namnet om det är ett kraftverk eller en damm som avses. Max 100 tecken.
Ange fastighetsbeteckning för fastigheten där verksamheten är belägen. Du kan ange flera olika fastigheter här, separera i så fall dessa med kommatecken. Om du själv inte äger fastigheten, ange vem som är ägare i fältet "Ytterligare ägare" ovan.
Information om vilken prövningsgrupp din anläggning tillhör får du från Länsstyrelsen i ditt län.
Ange länet i vilket verksamheten är belägen.

Filer

Ladda upp ett registreringsbevis från Bolagsverket som styrker din rätt att företräda företaget. För enskilda firmor ska registerutdrag från Skatteverket laddas upp. Registreringsbeviset eller registerutdraget ska inte vara äldre än 3 månader. Om du är privatperson, ladda upp köpebevis eller lagfart som styrker att du äger vattenverksamheten.
Länsstyrelsens beslut om att din anmälan till NAP är godkänd.
Personuppgiftspolicy
Allmänna villkor för finansiering via Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB
Härmed åtar sig verksamhetsutövaren att följa de allmänna villkoren och är medveten om att avsteg från de allmänna villkoren kan innebära att finansiering från Vattenkraftens Miljöfond helt eller delvis nekas.